52015DC0082

Energetikos sistemų prekyba ir paslaugos

Atsižvelgusi į šias aplinkybes Europos Sąjunga palaipsniui rengė tinkamas politikos priemones, kad sudarytų sąlygas būtinoms investicijoms į tinklo infrastruktūrą, o svarbiausia į tinklų jungiamąsias linijas. Prasidėjus ūkio sunkmečiui, Europos Komisija pateikė Europos energetikos programą ekonomikai gaivinti, pagal kurią, inter alia, visoje Europos Sąjungoje nustatomi tinklų jungiamųjų linijų projektai ir telkiamos Europos Sąjungos lėšos. Programa padėjo įgyvendinti kelis valstybių narių tinklų jungiamųjų linijų projektus, kurie anksčiau nevykdyti, nes statybai stigo lėšų.

Pagal Europos energetikos programą ekonomikai gaivinti elektros energijos tinklų jungiamosioms linijoms išleista apie mln. EUR 1 priedas. Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti lėšomis paremtų tinklų jungiamųjų linijų žemėlapis m.

Šie dokumentai ir, inter alia, bendro intereso projektų nustatymas, reguliavimo tobulinimas ir leidimų išdavimo spartinimas rodo padarytą didelę pažangą. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinis rodiklis turėtų būti pasiektas daugiausia įgyvendinant bendro intereso projektus. Pirmojo sąrašo bendro intereso elektros energijos akcij prekybos programos jungiamųjų linijų projektų, įgyvendinamų valstybėse narėse, kurių elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo rodiklis mažesnis kaip 10 proc.

TEN-E reglamentu sudarytomis regioninėmis sąlygomis šiuo metu rengiamas antrasis sąrašas, kurį Komisija ketina priimti m.

Įmonės Energetikos tinklų institutas, AB prekės ir paslaugos

Prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kuriuos įgyvendinus gerokai padidėtų tinklų jungiamųjų linijų pralaidumas ten, kur jis yra daug mažesnis už nustatytą 10 proc. Bendro intereso projektus rengia ir įgyvendina ir perdavimo sistemos operatoriai, ir privatūs projektų organizatoriai.

  • Slim coinmarketcap
  • Akcijų pasirinkimo sandorių rinkos kainos
  • Kas yra dvejetainiai pasirinkimo variantai
  • Vyriausybė, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje ir užtikrindama konkurencingą viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teiksiančių asmenų atrankos procedūrą, vadovaudamasi Vyriausybės nustatyta atrankos procedūrų vykdymo tvarka, gali įpareigoti rinkos dalyvius teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje, nediskriminuodama šių rinkos dalyvių jų teisių ar įsipareigojimų požiūriu.

Dabartinių projektų parengtis nevienoda — kai kurie įgyvendinami, tačiau daugelis nepažengę toliau pradinio rengimo etapo. Planuojama, kad iki m.

Toliau pateikti Europos energetikos programos ekonomikai gaivinti projektų ir bendro intereso projektų pavyzdžiai; jei kai šie projektai bus įgyvendinti, valstybėms narėms vienoms — artimiausiais mėnesiais, kitoms — vidutinės trukmės laikotarpiu bus lengviau pasiekti 10 proc. Kai m. Šiuo metu atliekamas bendro intereso projekto Prancūzija Aquitaine — Ispanija, Baskija tyrimas, energetikos sistemų prekyba ir paslaugos Sąjungos lėšomis.

Įgyvendinus šį projektą, tinklų jungiamųjų linijų pralaidumas taip pat padvigubėtų. Bus sutelktos visos pastangos jam užbaigti iki m. Portugalijos ir Ispanijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo rodiklis padidės, o Portugalijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo rodiklis bus didesnis nei 10 proc.

Vis dėlto padėtis sparčiai gerėja.

Kas yra VIAP?

Tinklų jungiamųjų linijų su ES elektros energijos rinka pralaidumo 10 proc. Pagal Europos energetikos programą ekonomikai gaivinti finansuojamas Švedijos Nybro — Lietuvos Klaipėda jungiamosios linijos projektas Nordbalt1 nuo m. Per šias jungiamąsias linijas Baltijos valstybių tinklai bus toliau sinchronizuojami su žemyninės Europos tinklais.

Įgyvendinus dar vieną, Vokietijos Vierraden — Lenkijos Krajnikjungiamosios linijos bendro intereso projektą, iki m.

Lietuvos energetika

Lenkijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo rodiklis viršytų 10 proc. Todėl elektros energija Italijoje būtų tiekiama patikimiau ir labai sumažėtų perkrovos rizika. Airijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo lygis buvo 3 proc.

Consis Baltic: Kaip įvesti naują paslaugą?

Būsima tinklų jungiamoji linija Euroasia Interconnector įrašyta į pirmąjį Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, dabar rengiamasi atlikti jos įgyvendinamumo tyrimą. Įgyvendinti bendro intereso projektai padėtų Europai labiau priartėti prie valstybių narių elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc.

energetikos sistemų prekyba ir paslaugos

Taikydamos geriau suderintus metodus ir naudodamosi visomis prieinamomis priemonėmis valstybės, kuriose 10 proc. Tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo lygiai m.

Nuo m. Europos Sąjunga infrastruktūrą planuoja ir diegia laikydamasi holistinių principų. Pirmasis dokumentas, kuriuo reguliuojami konkretūs tarpvalstybinių projektų arba projektų, nuo kurių priklauso tarpvalstybiniai srautai, klausimai yra Transeuropinių energetikos tinklų TEN-E reglamentas. Reglamente TEN-E pripažįstama, kad tokiems projektams reikia specialaus reguliavimo; pagal reglamentą sąnaudų ir naudos analizė turi aiškiai parodyti viršvalstybinę naudą, jame taip pat numatyta galimybė sąnaudas paskirstyti tarpvalstybiniu mastu atsižvelgiant į tai, kokią naudą jos duoda tam tikroje valstybėje narėje.

Reglamente TEN-E reikalaujama, kad nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytų reguliavimo paskatas, kurios atitiktų su tokiais projektais susijusią riziką. Vadinasi, nustatant naudojimosi infrastruktūra tarifus turi būti atsižvelgiama, pavyzdžiui, į deramą investicijų grąžos laiką, nusidėvėjimo laiką, tikėtinų būsimų investicijų poreikį ir t.

Inžinerinių sistemų aptarnavimo paslaugos

Projektus įgyvendina daugiausia perdavimo sistemos operatoriai, o tarifus patvirtina arba nustato reguliavimo įstaigos.

Yra vad. Tokių projektų sąnaudos dažniausia susigrąžinamos iš kainų abiejuose linijos galuose skirtumo. Todėl jų rizika yra visiškai kitokia. Dėl šios priežasties tokioms linijoms dažnai daromos kai kurios reguliavimo pagrindų, pavyzdžiui, trečiųjų šalių prieigos ir pralaidumo perviršio tarifų, išimtys, nors reglamento TEN-E leidimų išdavimo nuostatos taikomos įprastai.

Reglamentu TEN-E taip pat sprendžiami anksčiau neišspręsti ilgos leidimų išdavimo procedūros ir visuomenės pritarimo klausimai — dvi didžiausios kliūtys infrastruktūros plėtrai, ypač orinių elektros energijos perdavimo linijų statybai. Reglamente nustačius privalomą įpareigojimą leidimus išduoti per 3,5 metų, dabartinis 10—13 metų vidurkis turėtų labai sumažėti.

Komisija aktyviai taikė vykdymo užtikrinimo priemones, todėl m. Nustatytos geresnio konsultavimosi ir didesnio skaidrumo taisyklės, kad piliečiai būtų labiau įtraukti į planavimą.

Taip siekiama, kad procesas būtų efektyvesnis ir būtų laikomasi aukštų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos standartų[9]. Ypač svarbu, kad valstybės narės įgyvendintų ir visapusiškai taikytų reglamento TEN-E nuostatas, kad nebūtų vėluojama įgyvendinti būtinus projektus.

Komisija pasirūpins, kad nuostatos būtų visiškai įgyvendintos, ir griežtai užtikrins jų vykdymą. Naudojimasis visomis finansinėmis priemonėmis, Europos infrastruktūros tinklų priemone, Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir Europos strateginių energetikos sistemų prekyba ir paslaugos fondu Komisija suskaičiavo, kad būtinos infrastruktūros, kuria būtų tinkamai sujungtos visos ES valstybes narės, užtikrintas tiekimo saugumas ir skatinamas darnus vystymasis, statybai iki m.

Elektros energijos projektams reikia apie mlrd. EUR, iš jų — 35 mlrd. EUR tinklų jungiamosioms linijoms, kurioms suteiktas bendro intereso projekto statusas ir kurios yra būtinos 10 proc.

Į jungtinio tinklo svarbą gerai atsižvelgta daugiamečiame — m. ES biudžete. Iš visų maždaug 30 mlrd. EUR tris transporto, energetikos ir telekomunikacijų sektorius aprėpiančioje Europos infrastruktūros tinklų priemonėje 5,35 mlrd.

52015DC0082

Nors Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos sudaro vos 3 proc. Todėl didelė Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų dalis bus skiriama tokiais būdais. Kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės subsidijos būtų naudingos, jos turėtų būti skiriamos keliems ypatingos svarbos projektams ir turėtų būti derinamos su reguliavimo įstaigų pastangomis projektus finansuoti iš tinklo tarifų ir kitų finansavimo šaltinių.

Valstybės narės gali tam tikromis sąlygomis pasinaudoti ir Europos struktūriniais ir investicijų fondais.

Svarbiausios energetikos sistemų prekybos paslaugos susijusios su filipinais

Preliminariu vertinimu, dideliems elektros energijos ir dujų infrastruktūros objektams planuojama asignuoti 2 mlrd. EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Šia energetikos sistemų prekyba ir paslaugos pasinaudoti planuoja ir yra numačiusios pažangiuosius aukštosios įtampos elektros energijos tinklus finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo, pavyzdžiui, Čekija orientacinė suma — maždaug mln. EUR ir Lietuva orientacinė suma — 69,5 mln. Komisija pasiūlė sukurti Europos strateginių investicijų fondą, kad labai pagerintų ilgalaikio ES investicinių projektų finansavimo galimybes.

Ši priemonė galėtų būti taikoma pasiūlytiems bendro intereso projektams ir kitiems tinklų jungiamųjų linijų projektams, ji paspartintų ir papildytų dabartinę paramos bendro intereso ir kitiems projektams sistemą.

Europos strateginių investicijų fondas, kuris bus sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, sudarys naujų komercinio finansavimo galimybių. Šis fondas yra esminė augimo, darbo vietų kūrimo ir investicijų paketo, kurį parengė Komisija, dalis. Europos strateginių investicijų fonde bus sukaupta mlrd. EUR, iš Europos investicijų banko — 5 mlrd. Todėl skaičiuojama, kad Europos strateginių investicijų fondo didinamasis poveikis bus mažiausiai Energetikos sektorius priskiriamas prie svarbiausių fondo prioritetų.

Fondo investicijos turi atitikti Sąjungos politikos kryptis ir būti suderintos su bendraisiais uždaviniais, pavyzdžiui, be kitų sričių, energetikos infrastruktūros, ypač elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų, plėtra. Europos strateginių investicijų fondas drauge su Europos infrastruktūros tinklų priemone turėtų tapti svarbiu įrankiu, kuris būtų naudingas bendro intereso projektams ir padėtų projektų organizatoriams įgyvendinti savo projektus.

energetikos sistemų prekyba ir paslaugos

Šiuo metu kuriamas didesnį planuojamų ES investicinių projektų skaidrumą padėsiantis užtikrinti investavimo portalas, kuriame informacija bus prieinama galimiems investuotojams. Europos strateginių investicijų fondas sutelks projektų organizatorius ir investuotojus, taip pat padės geriau apsisaugoti nuo finansinės rizikos.

Daugumos infrastruktūros projektų ekonominiai pagrindai energetikos sistemų prekyba ir paslaugos tvirti, todėl Europos strateginių investicijų fondo funkcijos gali būti ypač svarbios kartu su investicijų ir komerciniais bankais pritraukiant būtinas investicijas. Kad būtų skirtos Europos strateginių investicijų fondo lėšos, labai svarbu projektus rengti energetikos sistemų prekyba ir paslaugos ir laiku. Šiuo atžvilgiu svarbias funkcijas atliks su bendro intereso projektais susijusios regionų grupės.

Remdamasis esamomis Europos investicijų banko ir Komisijos konsultavimo tarnybomis, Europos investavimo konsultacijų centras teikia konsultavimo paramą nustatant investicinius projektus, juos rengiant ir plėtojant, taip pat atlieka vieno langelio principu veikiančio centro, energetikos sistemų prekyba ir paslaugos technines konsultacijas projektų finansavimo ES klausimais įskaitant teisiniusfunkciją.

Tai apima techninę pagalbą, susijusią su projektų struktūros formavimu ir naujoviškų finansinių priemonių naudojimu, taip pat viešojo ir privačiojo sektorių partneryste. Europos investavimo konsultacijų centras stebės Europos strateginių investicijų fondą ir patars, kaip pasinaudoti kitomis infrastruktūros projektams prieinamomis investavimo galimybėmis, įskaitant Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Europos struktūrinius ir investicijų fondus.

Taip pat svarbu pabrėžti, koks reikšmingas privačių investuotojų dalyvavimas, pavyzdžiui, per Europos strateginių investicijų fondą arba kitas rinkos priemones, pavyzdžiui, per Europos ilgalaikių investicijų fondą, per kurį privačiosios lėšos gali būti skiriamos ilgalaikėms investicijoms, pavyzdžiui, į energetikos infrastruktūrą. Transeuropinių energetikos tinklų politika duoda pirmuosius rezultatus, tačiau padaryti reikia daugiau.

Kad tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinis rodiklis būtų pasiektas greičiau, Komisija ketina pasirūpinti, kad regionų grupės, sukurtos pagal reglamentą TEN-E, dirbtų intensyviau, taip pat atidžiai stebėti kiekvieno bendro intereso projekto pažangą ir prireikus iš anksto siūlyti specialius taisomuosius veiksmus, ypač toms valstybėms narėms, kuriose atotrūkis nuo 10 proc. Komisija taip pat aktyviau tikslinėmis priemonėmis rems ypatingos svarbos projektus.

Kiekvieną projektą Komisija vertins atskirai ir svarstys, dėl kokių kliūčių ir rizikos statyba galėtų vėluoti, o prireikus imsis priemonių, pavyzdžiui: - kvies projektų organizatorių susitikimus, kad būtų išspręsti techniniai, planavimo, projektavimo ir įgyvendinimo klausimai, ir skatins ryšius su Europos investicijų banku ir kitais bankais; - sudarys galimybes naudotis technine pagalba, kad projektai būtų rengiami geriau ir atitiktų bankų reikalavimus; - dirbs drauge su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ir nacionalinėmis reguliavimo įstaigomis, kad surastų geriausias paskatas; - užtikrins atitiktį reglamentui TEN-E ir pradės reikiamas procedūras, energetikos sistemų prekyba ir paslaugos jo nuostatos, pavyzdžiui, leidimų išdavimo, neįgyvendintos; - padės valstybėms narėms tartis dėl politinių kaip uždirbti pinigus per bitcoin prekybą sprendimo.

Regionų bendradarbiavimas turi būti glaudesnis Ypatingos svarbos bendro intereso projektai, visų pirma tinklų jungiamųjų linijų, yra plataus masto ir savaime sudėtingi, todėl juos įgyvendinti gali būti vėluojama. Projektų organizatorių teigimu, leidimų išdavimo procedūros ir visuomenės pritarimas yra pagrindiniai greito įgyvendinimo rizikos veiksniai. Todėl leidimų išdavimas turėtų būti spartinamas suderintais visų susijusių šalių, įskaitant valstybes nares, perdavimo sistemos operatorius ir projektų organizatorius, reguliavimo ir planavimo įstaigas, veiksmais.

Visiems bendro intereso projektams reikia taikyti principus, kurie neapsiribotų pavieniais projektais. Projektų įgyvendinimui būtinas glaudus regioninis bendradarbiavimas regionų grupėse, sukurtose pagal reglamentą TEN-E. Ruošiantis parengti visos Europos Sąjungos sąrašą, keturios elektros energijos srities regionų grupės Jėgainių Šiaurės jūrose tinklo, Baltijos energijos rinkos jungčių plano, Šiaurės ir pietų tinklų jungiamųjų linijų vakarų Europoje, Šiaurės ir pietų tinklų jungiamųjų linijų centrinėje ir pietryčių Europoje priima regioninius bendro intereso projektų sąrašus.

Jos stebi, kaip jų regionuose įgyvendinami bendro intereso projektai, rengia galimų trukdžių ataskaitas ir gali pasiūlyti taisomųjų priemonių. Tačiau regionų grupių sistemos ne visada užtenka. Regioninį bendradarbiavimą būtina toliau stiprinti ir kelti į aukštesnį lygmenį, ypač tam, kad būtų galima imtis didesnių politinių prioritetų nei konkretaus projekto planavimo ir įgyvendinimo klausimai.

Tokie prioritetai yra susiję, pavyzdžiui, su poreikiu rasti naujoviškus technologinius sprendimus, tinklo planus geriau suderinti su elektros energijos gamybos planais, sinchroninėmis reguliavimo ir infrastruktūros priemonėmis skubiai spręsti tiekimo saugumo rizikos problemas arba glaudžiau bendradarbiaujant surasti darnius ir priimtinus sprendimus trapios ekologijos vietovėse.

energetikos sistemų prekyba ir paslaugos